Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO, informujemy że:

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługowo-Produkcyjno-Handlową „LES-GAZ” Grzegorz Kowalski, adres wykonywania działalności: Wołowice 490, 32-070 Czernichów, NIP: 6792397096, REGON: 120571652. Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami telefonicznie pod nr: 602 299 259 oraz 608 69 69 49 lub mailowo pod adresem: biuro@lesgaz.com

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

– na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie w jakim zgoda została udzielona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

– w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

– w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych tj. podpisywania umów, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO);

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora pozwalający m. in. na dochodzenie ewentualnych roszczeń z umów oraz obronę przed roszczeniami.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od brzmienia obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane związane z:

– zawarciem i wykonaniem umowy – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

– wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;

– wystawieniem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa;

– dochodzenia lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia, określonych przepisami prawa.

  1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy w zakresie usług oferowanych przez Administratora, dlatego też nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością podjęcia współpracy z Administratorem.

  1. Prawa osób których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu ułatwienia skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami w sposób opisany w pkt. I.

  1. Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

  1. Informacja o automatyzacji przetwarzania i profilowaniu

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.

  1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim, jednakże w związku z wykonaniem umowy, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym partnerom – podwykonawcom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.